diphasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diphasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diphasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diphasis.

Từ điển Anh Việt

  • diphasis

    /dai'feizik/

    * tính từ

    (điện học) hai pha