diplexer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diplexer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diplexer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diplexer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • diplexer

    * kỹ thuật

    bộ phối hợp