dip tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip tank

    * kỹ thuật

    thùng nhúng lạnh