dip view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip view

    * kỹ thuật

    sự chiếu ngang