dip line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường thoải (vỉa mỏ)