dipole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipole.

Từ điển Anh Việt

 • dipole

  /'daipoul/

  * danh từ

  (vật lý) lưỡng cực

  (rađiô) ngẫu cực

 • dipole

  lưỡng cực

  electric d. lưỡng cực điện

  magnetric d. lưỡng cực từ

  oscillating d. lưỡng cực dao động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dipole

  * kỹ thuật

  hai cực

  lưỡng cực

  ngẫu cực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dipole

  a pair of equal and opposite electric charges or magnetic poles separated by a small distance

  an aerial half a wavelength long consisting of two rods connected to a transmission line at the center

  Synonyms: dipole antenna