dip-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip-net.

Từ điển Anh Việt

  • dip-net

    /'dipnet/

    * danh từ

    cái vó