diploid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diploid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diploid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diploid.

Từ điển Anh Việt

 • diploid

  * tính từ

  lưỡng bội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diploid

  * kỹ thuật

  y học:

  nhị bội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diploid

  (genetics) an organism or cell having the normal amount of DNA per cell; i.e., two sets of chromosomes or twice the haploid number

  of a cell or organism having two sets of chromosomes or twice the haploid number

  diploid somatic cells

  Antonyms: haploid