dipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipper.

Từ điển Anh Việt

 • dipper

  /'dipə/

  * danh từ

  người nhúng, người ngân, người dìm

  tín đồ giáo phái chỉ rửa tội người lớn

  chim hét nước, chim xinclut

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái môi (để múc)

  (thiên văn học) chòm sao Gấu

  the [Great] Dipper: chòm sao Gấu lớn (Đại hùng)

  the [Litter] Dipper: chòm sao Gấu nhỏ (Tiểu hùng)

  (nhiếp ảnh) chậu ngâm bản kính âm

  chén rửa bút mực (của thợ vẽ, thợ sơn)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dipper

  * kinh tế

  cái môi (để múc)

  sự ngâm

  sự nhúng

  * kỹ thuật

  gàu máy xúc

  gàu xúc

  gầu xúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dipper

  a ladle that has a cup with a long handle

  Similar:

  little dipper: a cluster of seven stars in Ursa Minor; at the end of the dipper's handle is Polaris

  big dipper: a group of seven bright stars in the constellation Ursa Major

  Synonyms: Plough, Charles's Wain, Wain, Wagon

  bufflehead: small North American diving duck; males have bushy head plumage

  Synonyms: butterball, Bucephela albeola

  water ouzel: small stocky diving bird without webbed feet; frequents fast-flowing streams and feeds along the bottom