dipper tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipper tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipper tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipper tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dipper tooth

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    răng gàu máy xúc