plough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plough.

Từ điển Anh Việt

 • plough

  /plau/ (plow) /plau/

  * danh từ

  cái cày

  đất đã cày

  100 hectares of plough: 100 hecta đất đã cày

  (điện học) cần (tàu điện...)

  (the plough) (thiên văn học) chòm sao Đại hùng

  (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)

  to put one's hand to the plough

  bắt tay vào việc

  * ngoại động từ

  cày (một thửa ruộng, một luống cày)

  xới (một đường)

  rẽ (sóng) (tàu...)

  chau, cau (mày)

  to plough one's brows: chau mày

  (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)

  to be ploughed; to get ploughed: bị đánh trượt

  đi khó nhọc, lặn lội

  to plough one's way through the mud: lặn lội qua bâi đất bùn

  * nội động từ

  cày

  ((thường) + on) rẽ sóng đi

  the ship ploughs: con tàu rẽ sóng đi

  ((thường) + through) lặn lội, cày (nghĩa bóng)

  to plough through the mud: lặn lội qua bãi bùn

  to plough through a book: cày một quyển sách

  to plough back

  cày lấp (cỏ để bón đất)

  (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)

  to plough down

  cày vùi (rễ, cỏ dại)

  to plough out (up)

  cày bật (rễ, cỏ dại)

  to plough a lonely furrow

  (nghĩa bóng) làm đơn độc một mình

  to plough the sand(s)

  lấy gậy đập nước, phi công dã tràng xe cát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • plough

  * kỹ thuật

  bào soi rãnh hẹp

  cái bào rãnh

  cái bào xoi

  cày

  đất đã cày

  đường soi

  khe

  khe nứt

  lưỡi cày

  máng nhỏ

  máy cày

  máy gạt

  máy san

  mộng

  mộng soi rãnh

  rãnh nhỏ

  sự xẻ rãnh

  hóa học & vật liệu:

  sự cày mòn

  xây dựng:

  sự gạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plough

  Similar:

  big dipper: a group of seven bright stars in the constellation Ursa Major

  Synonyms: Dipper, Charles's Wain, Wain, Wagon

  plow: a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing

  plow: move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

  The ship plowed through the water

  plow: to break and turn over earth especially with a plow

  Farmer Jones plowed his east field last week

  turn the earth in the Spring

  Synonyms: turn