big dipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big dipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big dipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big dipper.

Từ điển Anh Việt

  • big dipper

    * danh từ

    đường sắt hẹp và quanh co (ở các hội chợ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet