bigwig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigwig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigwig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigwig.

Từ điển Anh Việt

 • bigwig

  /'bigwig/

  * danh từ

  nhân vật quan trọng, quan to

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bigwig

  Similar:

  kingpin: the most important person in a group or undertaking

  Synonyms: top banana