bigrid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigrid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigrid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigrid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bigrid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống hai lưỡi