big bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

big bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm big bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của big bend.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • big bend

    a triangular area in southwestern Texas on the Mexican border; formed by a bend in the Rio Grande

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).