bigrade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bigrade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bigrade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bigrade.

Từ điển Anh Việt

  • bigrade

    song cấp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bigrade

    * kỹ thuật

    song cấp