plow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plow.

Từ điển Anh Việt

 • plow

  /plau/ (plow) /plau/

  * danh từ

  cái cày

  đất đã cày

  100 hectares of plough: 100 hecta đất đã cày

  (điện học) cần (tàu điện...)

  (the plough) (thiên văn học) chòm sao Đại hùng

  (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)

  to put one's hand to the plough

  bắt tay vào việc

  * ngoại động từ

  cày (một thửa ruộng, một luống cày)

  xới (một đường)

  rẽ (sóng) (tàu...)

  chau, cau (mày)

  to plough one's brows: chau mày

  (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)

  to be ploughed; to get ploughed: bị đánh trượt

  đi khó nhọc, lặn lội

  to plough one's way through the mud: lặn lội qua bâi đất bùn

  * nội động từ

  cày

  ((thường) + on) rẽ sóng đi

  the ship ploughs: con tàu rẽ sóng đi

  ((thường) + through) lặn lội, cày (nghĩa bóng)

  to plough through the mud: lặn lội qua bãi bùn

  to plough through a book: cày một quyển sách

  to plough back

  cày lấp (cỏ để bón đất)

  (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)

  to plough down

  cày vùi (rễ, cỏ dại)

  to plough out (up)

  cày bật (rễ, cỏ dại)

  to plough a lonely furrow

  (nghĩa bóng) làm đơn độc một mình

  to plough the sand(s)

  lấy gậy đập nước, phi công dã tràng xe cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • plow

  a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing

  Synonyms: plough

  to break and turn over earth especially with a plow

  Farmer Jones plowed his east field last week

  turn the earth in the Spring

  Synonyms: plough, turn

  move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

  The ship plowed through the water

  Synonyms: plough

  Similar:

  cover: act on verbally or in some form of artistic expression

  This book deals with incest

  The course covered all of Western Civilization

  The new book treats the history of China

  Synonyms: treat, handle, deal, address