treat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

treat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm treat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của treat.

Từ điển Anh Việt

 • treat

  /tri:t/

  * danh từ

  sự đãi, sự thết đãi

  this is to be my treat: để tôi thết, để tôi trả tiền (khi ăn...)

  tiệc, buổi chiêu đãi

  điều vui thích, điều thú vị, điều khoan khoái

  it's a treat to hear her play the piano: thật là một điều vui thích được nghe cô ta chơi pianô

  cuộc vui ngoài trời (cho thiếu nhi ở trường học)

  to stand treat

  (thông tục) thết đãi, bao (ăn, uống)

  * ngoại động từ

  đối xử, đối đãi, cư xử, ăn ở

  to treat someone well: đối xử tốt với ai

  to be badly treated: bị xử tệ, bị bạc đãi

  xem, xem như, coi như

  he treated these words as a joke: anh ta coi những lời nói đó như trò đùa

  thết, thết đãi

  to treat someone to a good dinner: thết ai một bữa cơm ngon

  mua (cử tri...) bằng cách thết đãi ăn uống

  xét, nghiên cứu; giải quyết

  to treat a subject thoroughly: xét kỹ lưỡng một vấn đề

  chữa (bệnh), điều trị

  he is being treated for nervous depression: anh ấy đang được điều trị về bệnh suy nhược thần kinh

  (hoá học) xử lý

  * nội động từ

  (+ of) bàn về, luận giải, nghiên cứu

  the book treats of modern science: cuốn sách bàn về nền khoa học hiện đại

  (+ with) điều đình, thương lượng

  to treat with the adversary for peace: thương lượng với đối thủ để lập lại hoà bình

 • treat

  xử lý; (kỹ thuật) gia công chế biến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • treat

  * kinh tế

  chế biến

  đối đãi

  đối đãi, xử lý, thương lượng

  sự xử lý

  thương lượng

  xử lý

  * kỹ thuật

  chế tạo

  gia công

  khảo sát

  luyện

  xử lí

  xử lý

  xây dựng:

  tuyển khoáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • treat

  an occurrence that causes special pleasure or delight

  interact in a certain way

  Do right by her

  Treat him with caution, please

  Handle the press reporters gently

  Synonyms: handle, do by

  provide treatment for

  The doctor treated my broken leg

  The nurses cared for the bomb victims

  The patient must be treated right away or she will die

  Treat the infection with antibiotics

  Synonyms: care for

  provide with a gift or entertainment

  Grandmother always treated us to the circus

  I like to treat myself to a day at a spa when I am depressed

  engage in negotiations in order to reach an agreement

  they had to treat with the King

  regard or consider in a specific way

  I treated his advances as a joke

  Similar:

  dainty: something considered choice to eat

  Synonyms: delicacy, goody, kickshaw

  process: subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition

  process cheese

  process hair

  treat the water so it can be drunk

  treat the lawn with chemicals

  treat an oil spill

  cover: act on verbally or in some form of artistic expression

  This book deals with incest

  The course covered all of Western Civilization

  The new book treats the history of China

  Synonyms: handle, plow, deal, address

  regale: provide with choice or abundant food or drink

  Don't worry about the expensive wine--I'm treating

  She treated her houseguests with good food every night