process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process.

Từ điển Anh Việt

 • process

  /process/

  * danh từ

  quá trình, sự tiến triển

  the process of economic rehabilitation: quá trình khôi phục kinh tế

  sự tiến hành

  in process of construction: đang tiến hành xây dựng

  phương pháp, cách thức (sản xuất, chế biến)

  the Bessemer process of making steel: phương pháp sản xuất thép Be-xơ-me

  (pháp lý) việc tố tụng; trát đòi, lệnh gọi của toà án

  (sinh vật học) u lồi, bướu (ở cây cối, thân súc vật)

  (ngành in) phép in ximili (in ảnh), phép in ảnh chấm

  * ngoại động từ

  chế biến gia công (theo một phương pháp)

  kiện (ai)

  in ximili (ảnh, tranh)

  * nội động từ

  (thông tục) diễu hành, đi thành đoàn, đi thành đám rước

 • Process

  (Econ) Quá trình

  + Một sự phối hợp đặc biệt của các đầu vào có thể thay đổi về quy mô để sản xuất các mức cao hơn của đầu ra.

 • process

  quá trình, phương pháp, cách p. with in dependent increments

  (xác suất) quá trình với gia số độc lập

  additive p. quá trình cộng t ính

  adjoint p. quá trình liên hợp

  approximation p. quá trình xấp xỉ

  autoregressive p. quá trình tự hồi quy

  birth p. quá trình toàn sinh

  bivariate p. quá trình hai chiều

  branching p. quá trình phân nhánh

  cascade p. quá trình tầng

  centred p. quá trình có tâm

  continuous p. quá trình liên tục

  crypto-deterministic p. quá rình tất định ngầm

  cyclic p. quá trình tuần hoàn

  damped oscillatory p. quá trình dao động tắt dần

  death p. quá trình chết, quá trình toàn tử

  degenerete p. quá trình suy biến

  denumerable p. quá trình đếm được

  deterministic p. quá trình tất định

  diagonal p. quá trình chéo

  diffusion p. quá trình khuyếch tán

  digital p. quá trình rời rạc

  discontinuous p. quá trình rời rạc

  discrete p. quá trình rời rạc

  dissipative p. quá trình hao tán

  disturbeb harmonic p. (thống kê) quá trình điều hoà bị nhiễu loạn

  divergent p. quá trình phân kỳ

  emigration p. quá trình di dân

  equally-correlated p. quá trình tương quan cân bằng

  equilibrium p. quá trình cân bằng

  ergodic p. quá trình egođic

  exhaustion p. quá trình vét kiệt

  explosive p. (xác suất) quá trình bùng nổ (quá trình có các số trung bình tăng

  vô hạn)

  finite p. (logic học) (đại số) quá trình hữu hạn

  hereditary p. (xác suất) quá trình có di truyển

  homogeneous p. (xác suất) quá trình thuần nhất

  immigration p. quá trình di cư

  irreversible p. (vật lí) quá trình không thuận nghịch

  isentropic p. quá trình đẳng entropi

  isotropic p. (xác suất) quá trình đẳng hướng

  iterative p. (điều khiển học) quá trình lặp

  limit p. quá trình giới hạn

  logistic p. (thống kê) quá trình lôgictic

  Markovian p. (xác suất) quá trình Mácôp

  moving-summation p. quá trình lấy tổng trượt

  multiplivative p. (xác suất) quá trình phân nhánh

  orthogonal p. quá trình trực giao

  periodie p. quá trình tuần hoàn

  production p. (toán kinh tế) quá trình sản xuất

  purely random p. (điều khiển học) quá trình thuần tuý ngẫu nhiên

  random p. quá trình ngẫu nhiên

  recursive p. quá trình đệ quy

  repetitive p. (điều khiển học) quá trình lặp

  reversible p. (điều khiển học) quá trình khả nghịch

  separable p. quá trình tách được

  sieving p. phương pháp sàng

  solving p. quá trình giải

  stable p. (xác suất) quá trình ổn định

  stationary p. (xác suất) quá trình dừng

  stochastic p. (xác suất) quá trình ngẫu nhiên

  strictly stationary p. (xác suất) quá trình dừng ngặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • process

  * kinh tế

  các loại giấy tờ, thủ tục trong quá trình kiện tụng

  cách thức

  chế biến

  gia công

  giai đoạn

  giấy đòi ra tòa

  khởi tố

  kiện

  lệnh gọi của tòa án

  phương pháp

  quá trình

  quá trình công nghệ

  quy trình công nghệ

  thủ tục pháp lý

  tiến trình

  trạng thái

  trát đòi

  trình tự các công đoạn gia công

  truy tố

  văn kiện tư pháp

  văn thư tài phán

  việc kiện tụng

  việc tố tụng

  vụ kiện

  xử lý

  xử trí

  * kỹ thuật

  cách

  cách thức

  chế biến

  chế tạo

  gia công

  lệnh

  mỏm, bờ, củ

  phương pháp

  quá trình

  quá trình công nghệ

  quá trình xử lý

  qui trình

  quy trình

  quy trình/ chu trình

  tiến trình

  toán & tin:

  chỉ lệnh

  quy trình (phần mềm)

  xử lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • process

  (psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents

  the process of thinking

  the cognitive operation of remembering

  Synonyms: cognitive process, mental process, operation, cognitive operation

  a mental process that you are not directly aware of

  the process of denial

  Synonyms: unconscious process

  a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant

  a bony process

  Synonyms: outgrowth, appendage

  a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states

  events now in process

  the process of calcification begins later for boys than for girls

  Synonyms: physical process

  subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition

  process cheese

  process hair

  treat the water so it can be drunk

  treat the lawn with chemicals

  treat an oil spill

  Synonyms: treat

  deal with in a routine way

  I'll handle that one

  process a loan

  process the applicants

  perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information

  The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech

  Similar:

  procedure: a particular course of action intended to achieve a result

  the procedure of obtaining a driver's license

  it was a process of trial and error

  summons: a writ issued by authority of law; usually compels the defendant's attendance in a civil suit; failure to appear results in a default judgment against the defendant

  action: institute legal proceedings against; file a suit against

  He was warned that the district attorney would process him

  She actioned the company for discrimination

  Synonyms: sue, litigate

  march: march in a procession

  They processed into the dining room

  work: shape, form, or improve a material

  work stone into tools

  process iron

  work the metal

  Synonyms: work on

  serve: deliver a warrant or summons to someone

  He was processed by the sheriff

  Synonyms: swear out