process gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process gas

    * kỹ thuật

    khí công nghệ

    khí quá trình