processionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processionist.

Từ điển Anh Việt

  • processionist

    /processionist/

    * danh từ

    người đi trong đám rước, người đi theo đám rước; người diễu hành