processional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processional.

Từ điển Anh Việt

 • processional

  /processional/

  * tính từ

  (thuộc) đám rước; dùng trong đám rước; mang trong đám rước, hát trong đám rước

  * danh từ

  bài hát trong đám rước

  (tôn giáo) sách hát (rước đạo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • processional

  religious music used in a procession

  Synonyms: prosodion

  intended for use in a procession

  processional music

  processional cross

  of or relating to or characteristic of a procession

  in good processional order