process sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process sheet

    * kỹ thuật

    phiếu quy trình công nghệ