process group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm quá trình

    nhóm tiến trình