process check nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process check nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process check giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process check.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process check

    * kỹ thuật

    sự kiểm tra quá trình