process unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đơn vị công nghệ