process color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process color

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    màu quá trình