process colors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process colors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process colors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process colors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process colors

    * kỹ thuật

    màu xử lý