process water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process water

    * kỹ thuật

    nước công nghiệp

    nước sản xuất