process number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số tiến trình