process id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ID của tiến trình