procession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

procession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm procession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của procession.

Từ điển Anh Việt

 • procession

  /procession/

  * danh từ

  đám rước; cuộc diễu hành; đoàn diễu hành (người, xe, thuyền...)

  to go (walk) in procession: đi diễu

  (nghĩa bóng) cuộc chạy đua không hào hứng

  * nội động từ

  đi thành đám rước, đi theo đám rước; diễu hành

  * ngoại động từ

  diễu hành dọc theo (đường phố)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • procession

  the group action of a collection of people or animals or vehicles moving ahead in more or less regular formation

  processions were forbidden

  Similar:

  emanation: (theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost

  the emanation of the Holy Spirit

  the rising of the Holy Ghost

  the doctrine of the procession of the Holy Spirit from the Father and the Son

  Synonyms: rise

  progress: the act of moving forward (as toward a goal)

  Synonyms: progression, advance, advancement, forward motion, onward motion

  Antonyms: retreat