retreat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retreat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retreat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retreat.

Từ điển Anh Việt

 • retreat

  /ri'tri:t/

  * danh từ

  (quân sự) sự rút lui, sự rút quân; hiệu lệnh rút quân

  to sound the retreat: thổi hiệu lệnh rút lui

  to cut off (intercept) an army's retreat: cắt đường rút lui của một đạo quân

  to make good one's retreat: rút lui bình yên vô sự

  (quân sự) tiếng kèn (trống) thu không

  sự ẩn dật

  to go into retreat: sống một đời ẩn dật

  nơi ẩn dật ((tôn giáo)) nơi tu đạo

  nơi trốn tránh, sào huyệt (của bọn cướp...)

  nhà dưỡng lão, trại cứu tế; bệnh viện tinh thần kinh

  * nội động từ

  lùi, rút lui

  (quân sự) rút lui

  lẹm, trợt ra sau (cằm, trán...)

  retreating chin: cằm lẹm

  retreat ing forehead: trán trợt ra sau

  * ngoại động từ

  (đánh cờ) rút (quân) về (tránh thế bị vây hãm)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retreat

  * kỹ thuật

  hốc tường

  hõm tường

  khấu giật

  lùi bước

  rút lại

  sự rút lại

  thu lại

  xử lý lại

  toán & tin:

  phím lùi

  cơ khí & công trình:

  sự rút lui

  hóa học & vật liệu:

  sự thu về

  thu về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • retreat

  (military) withdrawal of troops to a more favorable position to escape the enemy's superior forces or after a defeat

  the disorderly retreat of French troops

  a place of privacy; a place affording peace and quiet

  (military) a signal to begin a withdrawal from a dangerous position

  (military) a bugle call signaling the lowering of the flag at sunset

  the act of withdrawing or going backward (especially to escape something hazardous or unpleasant)

  Antonyms: advance

  move away, as for privacy

  The Pope retreats to Castelgondolfo every summer

  make a retreat from an earlier commitment or activity

  We'll have to crawfish out from meeting with him

  He backed out of his earlier promise

  The aggressive investment company pulled in its horns

  Synonyms: pull back, back out, back away, crawfish, crawfish out, pull in one's horns, withdraw

  Similar:

  hideaway: an area where you can be alone

  retirement: withdrawal for prayer and study and meditation

  the religious retreat is a form of vacation activity

  withdraw: pull back or move away or backward

  The enemy withdrew

  The limo pulled away from the curb

  Synonyms: pull away, draw back, recede, pull back, retire, move back

  Antonyms: advance

  retrograde: move back

  The glacier retrogrades