crawfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crawfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crawfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crawfish.

Từ điển Anh Việt

 • crawfish

  /'krɔ:fiʃ/

  * danh từ

  (như) crayfish

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không giữ lời, nuốt lời; tháo lui

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crawfish

  * kinh tế

  tôm sông

Từ điển Anh Anh - Wordnet