move back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

move back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm move back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của move back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • move back

    * kỹ thuật

    đẩy lui

    lùi lại phía sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet