retire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retire.

Từ điển Anh Việt

 • retire

  /ri'taiə/

  * nội động từ

  rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo...)

  to retire from the room: ra khỏi căn phòng

  to retire from the world: rời bỏ thế tục, sống ẩn dật; đi tu

  to retire for the night; to retire to bed: đi ngủ

  to retire into oneself: thu vào cái vỏ của mình mà sống

  đi ngủ ((cũng) to retire to bed)

  thôi việc; về hưu

  to retire from business: thôi không kinh doanh nữa

  to retire on a pension: về hưu

  retiring pension: lương hưu trí

  retiting age: tuổi về hưu

  (quân sự) rút lui

  thể bỏ cuộc

  to retire from the race: bỏ cuộc đua

  * ngoại động từ

  cho về hưu (công chức)

  (quân sự) cho rút lui

  (tài chính) rút về, không cho lưu hành (một loại tiền...)

  * danh từ

  (quân sự) hiệu lệnh rút lui

  to sound the retire: thổi kèn ra lệnh rút lui

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retire

  * kinh tế

  cho nghỉ hưu

  cho thôi việc

  cho về hưu

  không cho lưu hành

  không cho lưu hành (một loại tiền...)

  mãn nhiệm

  rút về

  về hưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • retire

  go into retirement; stop performing one's work or withdraw from one's position

  He retired at age 68

  withdraw from active participation

  He retired from chess

  Synonyms: withdraw

  withdraw from circulation or from the market, as of bills, shares, and bonds

  make (someone) retire

  The director was retired after the scandal

  dispose of (something no longer useful or needed)

  She finally retired that old coat

  lose interest

  he retired from life when his wife died

  Synonyms: withdraw

  cause to get out

  The pitcher retired three batters

  the runner was put out at third base

  Synonyms: strike out

  Similar:

  withdraw: pull back or move away or backward

  The enemy withdrew

  The limo pulled away from the curb

  Synonyms: retreat, pull away, draw back, recede, pull back, move back

  Antonyms: advance

  adjourn: break from a meeting or gathering

  We adjourned for lunch

  The men retired to the library

  Synonyms: withdraw

  put out: cause to be out on a fielding play

  go to bed: prepare for sleep

  I usually turn in at midnight

  He goes to bed at the crack of dawn

  Synonyms: turn in, bed, crawl in, kip down, hit the hay, hit the sack, sack out, go to sleep

  Antonyms: get up, turn out