put out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • put out

  * kinh tế

  chế tạo

  cho công việc làm tại nhà

  cho thầu lại

  cho vay lấy lãi

  sản xuất

  * kỹ thuật

  vật chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet