put-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put-on.

Từ điển Anh Việt

  • put-on

    * tính từ

    giả thiết

    * danh từ

    (Mỹ) sự cố tình lừa

Từ điển Anh Anh - Wordnet