trick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trick.

Từ điển Anh Việt

 • trick

  /trik/

  * danh từ

  mưu mẹo, thủ đoạn đánh lừa; trò gian trá, trò bịp bợm

  the trick took him in completely: nó hoàn toàn bị mắc mưu

  there must be some trick about it: có cái gì gian trá bịp bợm trong đó

  trò chơi khăm, trò choi xỏ; trò ranh ma, trò tinh nghịch

  to be up to one's old tricks again: lại dở những trò xỏ lá

  to play a trick on someone: xỏ chơi ai một vố

  ngón, đòn, phép, mánh khoé, mánh lới nhà nghề

  trò, trò khéo

  conjuring trick: trò nhanh tay, trò ảo thuật

  to teach a dog tricks: dạy cho làm trò

  thói, tật

  the has the trick of using slangs: nó có cái tật hay dùng tiếng lóng

  nước bài

  to take (win) a trick: được ăn một nước bài

  (hàng hải) phiên làm việc ở buồng lái

  to be up to a trick or two

  khôn ngoan, láu, đủ ngón, có tài xoay xở

  I don't know the trick of it

  tôi không biết mẹo

  to know a trick worth two of that

  biết một ngón hay hơn

  that will do the trick

  (thông tục) cứ thế là ăn tiền đấy

  tricks of fortune

  những trò trở trêu của số mệnh

  whole bag of tricks

  (xem) bag

  * ngoại động từ

  lừa, đánh lừa, lừa gạt

  to trick someone into doing something: lừa ai làm gì

  to trick someone out of something: lừa gạt ai lấy cái gì

  to trick out (up)

  trang điểm, trang sức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trick

  * kỹ thuật

  lừa

  thủ thuật

  điện lạnh:

  mẹo (nhỏ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet