tricky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tricky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tricky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tricky.

Từ điển Anh Việt

 • tricky

  /'triki/

  * tính từ

  xảo quyệt, lắm thủ đoạn, mưu mẹo, xỏ lá, láu cá, mánh lới

  a tricky old sharper: thằng cha cáo già

  phức tạp, rắc rối (công việc...)

  a tricky problem in mathematics: một bài toán rắc rối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tricky

  Similar:

  slippery: not to be trusted

  how extraordinarily slippery a liar the camera is"- James Agee

  catchy: having concealed difficulty

  a catchy question

  a tricky recipe to follow

  crafty: marked by skill in deception

  cunning men often pass for wise

  deep political machinations

  a foxy scheme

  a slick evasive answer

  sly as a fox

  tricky Dick

  a wily old attorney

  Synonyms: cunning, dodgy, foxy, guileful, knavish, slick, sly, tricksy, wily