wily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wily.

Từ điển Anh Việt

  • wily

    /'waili/

    * tính từ

    xo trá, quỷ quyệt, lắm mưu

Từ điển Anh Anh - Wordnet