slick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slick.

Từ điển Anh Việt

 • slick

  /slik/

  * tính từ

  (thông tục) bóng, mượt; trơn

  (thông tục) tài tình, khéo léo; nhanh nhẹn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tài lừa, khéo nói dối

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) viết hay nhưng không sâu (sách...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hay thú vị, tốt

  a slick meal: một bữa ăn ngon, một bữa ăn thú vị

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hấp dẫn; dễ thương

  * phó từ

  (thông tục) thẳng, đúng; hoàn toàn

  to hit someone slick in the eye: đánh ai đúng vào mắt

  the ball came slick in the middle of them: quả bóng rơi đúng (thẳng) vào giữa bọn họ

  tài tình, khéo léo; trơn tru

  * ngoại động từ

  làm cho bóng, làm cho mượt

  (+ up) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho bảnh, làm cho ngăn nắp gọn gàng

  * danh từ

  vết mỡ bóng loang trên mặt nước

  cái để giũa bóng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tạp chí in trên giấy bóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • slick

  * kỹ thuật

  đốm dầu

  làm nhẵn bóng (khuôn đúc)

  nhẵn bóng

  màng dầu

  vết dầu loang

  hóa học & vật liệu:

  màng dầu (trên nước)

  màng mazut

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slick

  a magazine printed on good quality paper

  Synonyms: slick magazine, glossy

  a film of oil or garbage floating on top of water

  a trowel used to make a surface slick

  make slick or smooth

  Synonyms: sleek

  give a smooth and glossy appearance

  slick one's hair

  Synonyms: slick down, sleek down

  made slick by e.g. ice or grease

  sidewalks slick with ice

  roads are slickest when rain has just started and hasn't had time to wash away the oil

  Similar:

  slickness: a slippery smoothness

  he could feel the slickness of the tiller

  Synonyms: slipperiness, slip

  glib: having only superficial plausibility

  glib promises

  a slick commercial

  Synonyms: pat

  satiny: having a smooth, gleaming surface reflecting light

  glossy auburn hair

  satiny gardenia petals

  sleek black fur

  silken eyelashes

  silky skin

  a silklike fabric

  slick seals and otters

  Synonyms: sleek, silken, silky, silklike

  crafty: marked by skill in deception

  cunning men often pass for wise

  deep political machinations

  a foxy scheme

  a slick evasive answer

  sly as a fox

  tricky Dick

  a wily old attorney

  Synonyms: cunning, dodgy, foxy, guileful, knavish, sly, tricksy, tricky, wily