pat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pat.

Từ điển Anh Việt

 • pat

  /pæt/

  * danh từ

  cái vỗ nhẹ, cái vỗ về; tiếng vỗ nhẹ

  khoanh bơ nhỏ

  * ngoại động từ

  vỗ nhẹ, vỗ về

  to pat someone on the back: vỗ nhẹ vào lưng ai

  vỗ cho dẹt xuống

  * nội động từ

  (+ upon) vỗ nhẹ (vào)

  to pat oneself on the back

  (nghĩa bóng) tự mình khen mình

  * phó từ

  đúng lúc

  the answer came pat: câu trả lời đến đúng lúc

  rất sẵn sàng

  to stand pat

  không đổi quân bài (đánh bài xì)

  (nghĩa bóng) giữ vững lập trường; bám lấy quyết định đã có

  * tính từ

  đúng lúc

  rất sẵn sàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pat

  * kinh tế

  miếng mỡ nhỏ

  * kỹ thuật

  bánh xích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pat

  the sound made by a gentle blow

  Synonyms: rap, tap

  exactly suited to the occasion

  a pat reply

  completely or perfectly

  he has the lesson pat

  had the system down pat

  Similar:

  tap: a light touch or stroke

  Synonyms: dab

  chuck: pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin

  dab: hit lightly

  pat him on the shoulder

  glib: having only superficial plausibility

  glib promises

  a slick commercial

  Synonyms: slick