path- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path-.

Từ điển Anh Việt

  • path-

    hình thái ghép có nghĩa là bệnh: pathogen mầm bệnh

    hình thái ghép có nghĩa là bệnh: pathogen mầm bệnh