path-oriented nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path-oriented nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path-oriented giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path-oriented.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path-oriented

    * kỹ thuật

    hướng kết nối