patsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patsy.

Từ điển Anh Việt

  • patsy

    * danh từ

    thằng khờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet