sucker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucker.

Từ điển Anh Việt

 • sucker

  /'sʌkə/

  * danh từ

  người mút, người hút

  ống hút

  lợn sữa

  cá voi mới đẻ

  (động vật học) giác (mút)

  (thực vật học) rể mút

  (động vật học) cá mút

  (thực vật học) chồi bên

  (kỹ thuật) Pittông bơm hút

  (từ lóng) người non nớt, người thiếu kinh nghiệm; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người dễ bịp

  * ngoại động từ

  (thực vật học) ngắt chồi bên (của cây)

  * nội động từ

  (thực vật học) nảy chồi bên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sucker

  a shoot arising from a plant's roots

  a drinker who sucks (as at a nipple or through a straw)

  flesh of any of numerous North American food fishes with toothless jaws

  an organ specialized for sucking nourishment or for adhering to objects by suction

  mostly North American freshwater fishes with a thick-lipped mouth for feeding by suction; related to carps

  Similar:

  chump: a person who is gullible and easy to take advantage of

  Synonyms: fool, gull, mark, patsy, fall guy, soft touch, mug

  lollipop: hard candy on a stick

  Synonyms: all-day sucker