sucker punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucker punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucker punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucker punch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sucker punch

    an unexpected punch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).