chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuck.

Từ điển Anh Việt

 • chuck

  /tʃʌk/

  * danh từ

  tiếng cục cục (gà mái gọi con)

  tiếng tặc lưỡi, tiếng chặc lưỡi (người)

  * nội động từ

  cục cục (gà mái)

  tặc lưỡi, chặc lưỡi (người)

  * danh từ

  (kỹ thuật) mâm cặp, bàn cặp, ngàm

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) đặt vào bàn cặp

  đặt vào ngàm

  * danh từ

  (từ lóng) đồ ăn, thức ăn

  hard chuck: (hàng hải) thức ăn khô, lương khô, bánh quy

  * danh từ

  sự day day, sự lắc nhẹ (cằm)

  sự ném, sự liệng, sự quăng

  (thông tục) sứ đuổi ra, sự thải ra; sự bỏ rơi

  to give someone the chuck: đuổi ai, thải ai; bỏ rơi ai

  (số nhiều) trò chơi đáo lỗ

  to play at chucks: chơi đáo lỗ

  * ngoại động từ

  day day (cằm); vỗ nhẹ, lắc nhẹ (dưới cằm)

  to chuck someone under the chin: day day nhẹ cằm người nào

  ném, liệng, quăng, vứt

  chuck me that box of matches: ném cho tôi xin bao diêm kia

  to chuck away

  bỏ phí, lãng phí

  to chuck one's money away: phung phí tiền bạc, xài phí tiền của

  to chuck out

  tống cổ ra khỏi cửa, đuổi ra (những kẻ làm mất trật tự, quấy phá trong quán rượu, rạp hát)

  to chuck up

  bỏ, thôi

  to chuck up one's job: bỏ việc

  to chuck up the sponge: bỏ cuộc đấu, bỏ việc đang cố làm

  chuck it!

  (từ lóng) thôi đi!, thế là đủ!

  to chuck one's hand in

  (xem) hand

  to chuck one's weight about

  vênh vênh, váo váo, ngạo mạn, kiêu căng

 • chuck

  (Tech) bàn kẹp; đầu kẹp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chuck

  the part of a forequarter from the neck to the ribs and including the shoulder blade

  a holding device consisting of adjustable jaws that center a workpiece in a lathe or center a tool in a drill

  throw carelessly

  chuck the ball

  Synonyms: toss

  throw away

  Chuck these old notes

  Synonyms: ditch

  pat or squeeze fondly or playfully, especially under the chin

  Synonyms: pat

  Similar:

  chow: informal terms for a meal

  Synonyms: eats, grub

  vomit: eject the contents of the stomach through the mouth

  After drinking too much, the students vomited

  He purged continuously

  The patient regurgitated the food we gave him last night

  Synonyms: vomit up, purge, cast, sick, cat, be sick, disgorge, regorge, retch, puke, barf, spew, spue, upchuck, honk, regurgitate, throw up

  Antonyms: keep down