chuck short ribs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuck short ribs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuck short ribs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuck short ribs.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chuck short ribs

    between the chuck and the brisket

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).